Kimny

Degerby byaråds verksamhetsberättelse 2022

Degerby lantmannagilles utställning av traktorer och lantbruksredskap blev en absolut succé på Degerbydagen, ackompanjerad av barnens favorit: Arne Alligator. En välförtjänt uppmärksamhet fick solrosodlingen invid väg 51. Och det länge planerade bygget för att ge den renoverade Gazbilen ett skydd förverkligades

Evenemang och möten

 Av årets evenemang var givetvis Degerbydagen den 6 augusti den stora publiksuccén. Det utvidgade talkogänget gjorde väl ifrån sig och den utlånade scenen från Oy Rajalin Ab fungerade perfekt. Gästande Ingå FBK väckte stort intresse. Degerby marthor gräddade mängder av våfflor. Öppna byars dag den 2 11.6. förgylldes av musik från vår självständighetstid med Trio Sonntag som gäster. Den gemensamma museidagen med Hangö frontmuseum och Kaarteen sotamuseo andra veckoslutet i september genomfördes, den här gången kompletterad med en bunkervandring på Grefvas. Verksamhet för barnen har ordnats i gott samarbete med 4H. På våren pysselverksamhet utomhus, och på hösten tillverkades käpphästar med Jessica Holmström som inspirerande ledare. Alexander Johansson och Alexander Norrvik ledde på hösten en uppskattad kurs i dataprogrammering. Kyrkkaffen efter gudstjänsterna i Degerby ordnades regelbundet en gång i månaden. Friluftsgudstjänsten på Gutsåker var välbesökt.

Degerby Igor-museet

Årets nyhet var mineringarna av Finska viken som presenterades med en video, gjord av Aleksi Rikkinen och med museets egna utställningar om minutläggningarna kring Porkala udd och om samarbetet med Estland. Från Forum Marinum fick museet låna en mina av den typ som flöt omkring i Finska viken också länge efter krigen. Från Camp Degerö fick museet låna skyltdockor som föreställer finska och tyska flottister. Huvudutställningen för året presenterade temat Därför är Ukraina viktigt. Sonja Bäckman gjorde en uppskattad utställning om mångsysslaren Daniel Johannes Wadén och en utställning om tyngdlyftaren från Degerby Edil Rosenström. Antalet besökare ökade något i jämförelse sedan pandemin, också större grupper förekom. De flesta kom ändå i små grupper och totalantalet besökare stannade vid 2000. Som representanter för museet ledde Bernt Gottberg och Lena Selén Jan Fasts konfliktarkeologiska grupp på en rundtur i Porkala vilket ledde till löften om fortsatt utredning av krematoriet på Grefvas och skofynden på Degerö

Projekt

Byarådets treåriga digitaliseringsprojekt med Kulturfonden som huvudfinansiär Igor virtuellt har gått framåt och ett antal utställningar finns på hemsidorna www.degerby.fi. Arbetet med utställningar på en touchscreen skärm försenades på grund av en datorkrasch, men materialet har förberetts och ett flertal utställningar kommer att presenteras digitalt under säsongen 2023. Byarådets solrosprojekt väckte stor uppskattning både i byn och bland förbipasserande på väg 51. På en del av åkern längs väg 51 vid korsningen med Degerbyvägen odlades solrosor som det var fritt för var och en att plocka. Projektet kunde genomföras tack vare Bengt-Olof Wikströms talkoinsats och med tillstånd av markägaren och arrendatorn.

Filmprojektet Röster från Parentesen fungerar helt separat från byarådets verksamhet och har fortsatt enligt planerna.

 Aktiva

Sonja Bäckman fortsatte att som konsult på köptjänstbasis hålla uppsikt över arkivet och bistå vid utställningarna och marknadsföringen. Som guide, arkiverare och teknisk expert fungerade Alexander Johansson en stor del av sommaren. Saga Eskman har huvudsakligen fungerat som arkivarie på deltid. Lena Selén har fungerat som verksamhetsledare, guide och utställningsansvarig i samarbete med Berndt Gottberg.

Lönestödsprojekt

Byahjälpsprojektet som föreningen Byaverksamhet i Finland fortsatte ända till maj med Robert Sonntag som anställd. NTM-centralens nya direktiv försvårar de små föreningarnas möjligheter att driva ett byahjälpsprojekt.

Donationer

Byarådet har under året erhållit bilder och föremål som tillförts arkivet:

Magnus Stenholm: 3 st inramade gränskartor samt bild av hans far Torgny Stenholm, ombudsman i Porkalaförbundet.

 Nagantpistol, upphittad vid brunnstömning på Taimela lägenhet i Kyrkslätt 1962-1963 av Jarmo Nuurtila. Donator: hans fru Eila Nuurtila.

Soppskål med tekoppar från ryskt fartyg utanför Kotka, Britta Blomberg

Kai-Ola Aaltonens 2 klippböcker från kriget

Fänrik Caj-Gustaf Gripenbergs samling

Fotoarkivet växte

Sonja Bäckman har ansvarat för arkivet med Saga Eskman som arkivarie. De arkiverade objekten är nu 9577 plus 42 utställningar. Också berättelser tas numera till vara i arkivet, 49 berättelser är redan införda. En stor samling bilder är förberedda och väntar på att införas i Sofie-arkivet med server i Umeå.

Lekparken populär

Lekparken i byns centrum har varit i flitig användning under året. Den har städats regelbundet.

Samarbetsparter

Byarådet har under året samarbetat med Degerby ungdomsförening, Folkhälsan i Degerby, Degerby lantmannagille, Ingå församling, Porkala Parentesen rf, Västnyländska kultursamfundet, Ingå musei- och hembygdsförening, Pomoväst och det baltiska nätverket för kalla krigets minnesmärken kring Östersjön. 4 Byarådet är också stödjande medlem av Museiföreningen i Finland. Ny samarbetspartner för året 2022: Jan Fasts konfliktarkeologiska grupp.

Marknadsföring

Museet har en egen sida i byarådets hemsidor, www.degerby.fi, och både byn och museet finns med i Face-book och Instagram och på fyra olika sidor i Porkala Parentesens hemsidor på adressen www.porkkala.net samt i Museiverkets museiportal och på Visit-Espoos sidor. Byarådets evenemang och museum marknadsförs digitalt också i Kuturforum och Place2Go. Byarådets verksamhet har uppmärksammats i VN, Kirkkonummen Sanomat, Länsi-Uusimaa.

Representation

Saga Eskman och Lena Selén har deltagit i ett flertal kurser, ordnade av Novago, Museiverket. Understöd Fonderna har också under det här året stött byarådet. Dessutom har vi fått bidrag för arkiveringen. Sophie von Julins fond 5000 Nybygge, verksamhet Kulturfonden 3000 verksamheten Kulturfonden, 3- årsprojekt 8000 Digitaliseringsprojekt Museiverket 5000 Arkivering Hagastiftelsen 800 Lantbruksprojekt 2022 Nygrénska stiftelsen 2000 Igor virtuellt Konstsamfundet 2000 Igor virtuellt Thurings stiftelse 1000 Igor virtuellt Gesellius stiftelse 2000 Igor virtuellt Brita Maria Renlunds stiftelse 2000 Ungdomsarbete Ingå kommun 500 infopunkt

Byamöten

 4H i Sjundeå och Ingå har under höst- och vårterminerna hyrt Rosenberg en dag varannan vecka för eftermiddagsverksamhet för skolelever. Föreningar och väglag i Degerby har också disponerat mötesrummet för möten. Degerby vattenandelslag och Östra Ingå vattenandelslag har avgiftsfritt fått använda Rosenbergs utrymmen för möten och planering.

Styrelsen

Kim Rajalin har fungerat som byarådets ordförande.  Styrelsen har i övrigt bestått av Dick Karlsson, vice ordförande, Lena Selén sekreterare och kassör, Karl-Göran Karlsson, Sebastian Hallén, Denise Ramstedt, Tom Räihä och Bengt-Olof Wikström. Till revisor har utsetts Andreas Holmgård, CGR, OFGR, och till revisorssuppleant Tove Lindström-Koli, GR, OFGR från BDO Oy.