Verksamhetsberättelsen för år 2017

Presenterades på årsmötet 22.3.2018

Degerby byaråd rf

 

I juni 2017 hade det gått 20 år sedan Degerby Igor-museet öppnades av president Mauno Koivisto. Jubileumsfesten på Öppna byars dag den 10 juni lockade över förväntan många deltagare. Finlands 100-årsjubileum präglade byarådets program där Degerbydagens jordbrukskavalkad på temat jordbruket i Degerby under 100 år blev en höjdpunkt. Byarådet tog också initiativet till det samarbete med Karis Telefon som under 2018 ger centrum av Degerby fiberanslutning.

Innovationer

Byarådet har under år 2017 tagit aktiv del i igångsättandet av två projekt med stor bärvidd för Degerbys framtid. I februari ordnades ett informationsmöte om Karis Telefons fibernät och den arbetsgrupp som tillsattes har arbetat så effektivt att fibernätet blir verklighet under år 2018 och Rosenberg får fiberanslutning.

Byarådet ordnade hösten 2017också en överläggning med företaget SKT Suomi som erbjudit sig att initiera ett projekt som kan ge stora delar av Degerby vatten, avlopp och fibernät. I både de här projekten har Ingås fullmäktigeordförande varit en kraftig pådrivare.

Digitala guidningar

Finlands hembygdsförbund ordnade den 27.3. en kurs i digitala presentationer av museer. Kim Ketola och Lena Selén deltog. Igormuseet har nu tre digitala presentationer på hembygdsförbundets sidor under rubriken Emuseo.fi  Guidningarna har sammanställts av Alexander Johansson och Sofia Wassholm.

Degerby Igor-museet

Porkala, Porkkala 100 – with love! Var rubriken för årets Finland 100-projekt och också för utställningarna på Igor och Rosenberg. På Igormuseet presenterades jordbruksverktyg under 100 år, huvudsakligen sammanställd av Karl-Göran Karlsson. Bosse Österberg kompletterade utställningen med en tecknad serie. För Rosenberg gjordes nya utställningar om Degerbys lottor och krigsfångarna i Degerby. En specialutställning om Degerbys skyddskårschef och prickskytt Valter Österman sammanställdes av Sonja Bäckman. Dessutom presenterades kärlekshistorier i folkförflyttningarnas spår.  Besökarantalet blev under året 3161. Av dem var drygt  800 svenskspråkiga och dessutom noterades besökare från Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Lettland, Ryssland, Ukraina, Eritrea, Syrien, USA och Australien.

Museet hade på våren besök av en rysk ungdomsgrupp från Lotinapelto (Lotinskoje Polje i Karelen) och deltog i arrangemangen för gruppens uppträdande i Kyrkslättskyrka den 6.5. På hösten fick museet besök av hela Degerby skolas elever och av fyra klasser från Vindängens skola i Esbo och några klasser från Winellska skolan. Bland besökarna fanns också hela lärarkåren från Brändö gymnasium.

Evenemang och möten

Porkala, Porkkala 100  – with love! hette byarådets Finland 100-program som det här året omfattade alla tre större evenemang i lite ny tappning. I byarådets program ingår också en guidebok som färdigställs 2018.

Öppna byars dag lördagen den 10 juni kombinerades med museets 20-årsjubileum och blev en klar publikframgång. Årets nya utställningar presenterades och bland trakteringarna märktes de asylsökandes Café Oriental där delikatesserna hade en strykande åtgång. Tarja Ryynänen skötte musiken och bland uppvaktarna märktes Henrik Wickström, Ingå kommun, Degerby marthorna, DUF, Malmgårds bondgårdsmuseum, Per-Olof Korander.

Degerbydagen  lördagen den 5 augusti blev en dundersuccé, också den här gången tack vare Karl-Göran Karlssons samlande insats, nu med Lantmannagillet, Degerby Folkhälsan och Kanonerna vid Torp som samarbetspartners, stod för en uppskattad jordbrukskavalkad. Elof Holmström presenterade kavalkaden tillsammans med Berndt Gottberg. För musiken svarade 7th River Combo-orkestern. Också Igormuseet hade många besökare och på museigården ställde popupcaféet Café Oriental  upp för andra gången denna sommar. Kavalkaden videofilmades av Ingmar Hagman och filmen har delats ut till de medverkande. Degerbydagens arrangemang planerades i samråd med ungdomsföreningen, marthorna och Folkhälsan. Lomamäen Lemmikkipuisto hade en egen avdelning i kyrkparken. Byarådet skötte fördelningen av torgplatser och marknadsföringen.

Forneldarnas kväll den 26 augusti firades i Lomamäen Lemmikkipuisto med magikern Dani som uppskattad illusionist för en mycket ung, men talrik publik. Mikko och Sharon Auri skötte tillsammans med familjen McArthur-Mortell arrangemangen, byarådet bidrog med marknadsföring, program och fyrverkeri.

Täkterdagens byatävling den 1.9. resulterade i en andra placering för Degerbylaget bestående av Runa Kraemer, Johanna och André Nylund, Karl-Göran Karlsson.

Fyra berättarkvällar på hösten lockade många deltagare. Den första hölls 10.10. med fiske som tema hade Rafael Wasström som huvudsaklig berättare, den andra 24.10. hade Mauno Koivisto som tema och Karl-Göran och Dita Karlsson som huvudsakliga berättare. Den tredje ordnades i samarbete med utvecklingsprojektet för Kopparnäs, hölls på Furuborg den 7.1. och hade överlägset flest deltagare. Den sista, gällde minnen av ryssfångarna och hölls 21.11. med direkt trängsel på Rosenberg.

Gudstjänstgruppen har regelbundet sammanträtt onsdagen eller torsdagen en vecka eller två före högmässorna i Degerby andra söndagen i månaden. Terese Norrvik har fungerat som sekreterare för gruppen, som efter förmåga försökt införa nya inslag i gudstjänsterna.

Kyrkkaffet efter församlingens gudstjänster i Degerby en gång i månaden har klart medverkat till att höja gudstjänsternas besökarstatistik. Serveringen har huvudsakligen skötts av talkokrafter, Inger Sjölund, Dita Karlsson, Eyvor Österholm och Lena Selén.

Donationer

Museet har erhållit många donationer under året. De största var Johanna Westmans samling böcker och annat material om Porkala. Signhild Grönberg donerade sin folkdräkt. Mikael Liuksiala har deponerat två ryska officersuniformer och en uppsättning ryska medaljer på museet.

Anställda

Sonja Bäckman fortsatte att hålla uppsikt över arkivet och sköta en del av arkiveringen. Som guider anlitades Sofia Wassholm och Alexander Johansson, som båda också deltog i arkiveringen och i arbetet med eMuseo.fi. Lena Selén har fungerat som oavlönad verksamhetsledare och guide. Berndt Gottberg har skött huvudparten av de beställda guideuppdrag som betalats direkt av besökarna.

Byahjälp

Byahjälpsprojektet som föreningen Byaverksamhet i Finland leder och som gör det möjligt att med ett lönestöd från NTM-centralen anställa en långtidsarbetslös kunde fortsätta under tio månader av år 2017. I slutet av november 2016 inledde Kim Ketola sitt arbete som byahjälp som på grund av NTM-centralens penningbrist måste avbrytas i slutet av oktober.

Fotoarkivet växte

Sonja Bäckman har under året ansvarat för arkivet med Sofia Wassholm och Alexander Johansson som medhjälpare. De arkiverade objekten ökade till 6790 och 19 utställningar. En stor mängd objekt är förberedda och väntar på att införas i Sofie-arkivet med server i Umeå.

Lekparken populär

Lekparken i byns centrum har varit i flitig användning under året. Staketet har om och om igen reparerats och byahjälpen har hållit uppsikt över städningen.

Samarbetsparter

Byarådet har under året samarbetat med Degerby ungdomsförening, Folkhälsan i Degerby, Degerby lantmannagille, Ingå församling, Porkala Parentesen rf , Lomalaiduns temabaserade Leader-projekt Kylään.fi för utveckling av byaturismen, Suomen Maaseutuyrittäjät, föreningen Byaverksamhet i Finland, Pomoväst och det baltiska nätverket för kalla krigets minnesmärken kring Östersjön.

Marknadsföring

Museet har en egen sida i byarådets hemsidor och finns med i Face-book och på fyra olika sidor i Porkala Parentesens hemsidor på adressen www.porkkala.net samt också i Visit Southpoint Finlands sidor, i Museiverkets museiportal och på Visit-Kirkkonummis sidor. Byarådets verksamhet uppmärksammades i VN, Kirkkonummen Sanomat och Yle-Vega. Dessutom sändes Yle Kulttuuris film om Igor i serien Salatut museot våren och en stor del av sommaren. 2017.

Representation

Museets guider Berndt Gottberg och Lena Selén har anlitats som föreläsare vid många evenemang. Bland de evenemang där Porkala och vår krigshistoria presenterades var Salo MBI kurs i närhistoria 1.3. och 8.3., Sjundeå krigsveteraners årsmöte 23.3. Produforum i Ekenäs 1.4., Källhagens skola 5. och 6.4., Veterandagen i Ingå 27.4.  Den 4 december föreläste de för  Bobäck skolas samtliga elever. Dessutom hölls ett flertal föreläsningar för Sjundeå öppenvårds daggrupper. Byarådet representerades också i de av Ingå kommun ordnade mötena om turism den 12.4. och 25.10.   Lena Selén har fortsatt som vice ordförande i styrelsen för takorganisationen Porkala Parentesen rf och uppvaktades vid Pomovästs 20-årsjubileum med anledning av byarådets arbete med fyra olika Leader-projekt. Berndt Gottberg och Lena Selén har erhållit Västnyländska ungdomsringens standar för byarådets arbete. Seija Westerholm uppvaktade Degerby marthorna vid 90-årsjubileet den 9 december.

.

Understöd

Fonderna har också under det här året stött byarådet.

Sophie von Julins fond

4000

För utställningar

Hagastiftelsen

800

För Degerbydagens transporter

Svenska kulturfonden

4000

För att fira återkomsten till Degerby

Museiverket

4500

För arkivering

Arbetets Vänner

1500

Porkala 100

Fastigheten Rosenberg

Av Ingå Sparbanksstiftelses bidrag på 16 000 euro från år 2015 användes nu en återstående del för en renovering av Rosenbergs tambur där nya utställningar om lottorna i Degerby presenterades.

Hyresgäster

4H i Sjundeå och Ingå har under höst- och vårterminerna hyrt Rosenberg en dag varannan vecka för eftermiddagsverksamhet för skolelever. Föreningar och väglag i Degerby har också hyrt in sig för möten. Ett valmöte har hållits inför kommunalvalet.

 

Styrelsen

Byarådets styrelse har aktivt engagerat sig i verksamheten. Seija Westerholm fortsatte som ordförande. Styrelsen har bestått av Caj Degerholm, vice ordförande, Lena Selén sekreterare och kassör, Åke Lindfors, Leif  Nystén, Tom Räihä, Peter Westerholm och Bengt-Olof Wikström. Som revisor har Inger Qvist fungerat med Magnus Malmberg som suppleant. Styrelsen har hållit sex protokollförda möten. Karl-Göran Karlsson har fungerat som Igor-sektionens ordförande med Berndt Gottberg som medlem.

Degerby den 12 februari 2018

Styrelsen

 Förslag till verksamhetsplan 2018

 1. Byarådet hyr fastigheten Rosenberg av Ingå kommun och svarar för underhåll och renoveringar.
 2. Byaträffar med högläsning, handarbete, kortspel, filmer ordnas och byarådets evenemang förnyas så att Degerbydagen i experimentsyfte blir ett loppisrally med happening på torget.
 3. Möjligheterna till digitala fartkontroller i Degerby centrum utreds.
 4. Byarådet anställer arbetskraft på timlönsbasis eller som köptjänster, efter behov.
 5. Praktikanter anlitas om sådana finns och en byahjälp anställs om NTM-centralen ger möjlighet.
 6. Bild- och föremålsarkivet baserat på Västerbottens museums Sofie-system fortsätter.
 7. Lekparken upprätthålls och utvecklas och får nytt bord och nya bänkar. Med kommunen underhandlas om ny sand och nytt staket.
 8. Museet renoveras invändigt och får nya utställningar.
 9. Marknadsföringen och informationen förbättras via hemsidorna, facebook, twitter och instagram samt den Guidebok för Porkala som är under arbete.
 10. Byarådet samarbetar med samtliga lokala föreningar, Ingå församling, Porkala parentesen rf, Suomen maaseutumatkailuyrittäjät, Finlands hembygdsförbund, Lumo Matkailu – om den organisationen kan fortsätta – och med det baltiska nätverket för kalla krigets minnesmärken fortsätter och The Berliner Cold War Museum i deras Cold War portal.
 11. Evenemangsplan för 2018:
 • En kortkurs i Degerbys historia ordnas under hösten.
 • Utställningarnainvigs den 2 maj. Teman: 1. Degerby, kommunen som försvann 2. Hangö-Degerby-Hangö-Degerby tur och retur 1941-1956. 3. När Sundsberg nästan blev Silicon Valley. 4. Parentesens invånare berättar.
 • Degerbydagen den 4 augusti i samarbete med DUF och marthorna kombineras med ett loppisrally.
 • Forneldskvällen den 25 augusti ordnas i samarbete med keldjursparken.