Degerby byaråd har lämnat in ett utlåtande om den justerade planen för Kopparnäs. Samtidigt har Jukka Uittamo lämnat in en liknande skrivelse som fått 400 underskrifter. Här är byarådets svenska text:

Utlåtande om den nya versionen av Kopparnäsplanen

Förslaget till en ny plan för Kopparnäs friluftsområde har efter många påpekanden delvis omarbetats.

Vi noterar med tillfredsställelse att det i fortsättningen blir möjligt att nå både Bergudden och Rävberget också med bil. Det här innebär att den i generalplanen utmärkta förbindelseleden till Rävberget bibehålls.

Däremot har den andra förbindelseleden, till Sandfjärden, avbrutits på ett avstånd från stranden som gör det omöjligt för personer, barnfamiljer eller sådana som på grund av ålder eller annars nedsatt rörlighet inte orkar gå den vägen.

Möjligheter för företagare, räddningsfordon och invalider lär finnas – men i planen finns inga förklaringar till hur detta kommer att ordnas.

Motiveringarna till att vägen stängs av går ut på att besökarantalet kommer att stiga till 70 000 per år inom tio år och att naturen måste sparas. Dessutom vill man inte att området ovanför Sandfjärdens strand utnyttjas som camping – eventuella campare hänvisas till den plats där det numera rivna kurscentret stod, långt från alla stränder och med maskinhallar som närmaste grannar.

Sandfjärdens besökare rekommenderas en omväg via Sjundeå och Störsvik därifrån gångvägen också överstiger många besökares krafter.

Vi, Degerbybor och vänner av Degerby, önskar framhålla att markarealen i Kopparnäs är tillräckligt stor för att vettiga korttidsparkeringar med övervakning ska kunna ordnas också i närheten av Sandfjärdens badstrand. Inom ramen för ett kostsamt Leader-projekt borde det ha funnits både tid och möjligheter till bättre och mera besökarvänliga lösningar.

Kopparnäs friluftsområde är uttryckligen ett friluftsområde, inte ett naturskyddsområde. Kopparnäs är inte i privat ägo utan ägs gemensamt av de västnyländska kommunerna och har en fastställd generalplan inom en av friluftsområdets delägarkommuner, nämligen Ingå. Ingå är till yttermera visso en tvåspråkig kommun med svenska som huvudspråk – det förvånar oss att planen presenterats enbart på finska, vilket inte är förenligt med god förvaltningssed.

 

Degerby 3.8.2019

Caj Degerholm, ordförande